ชื่อ - นามสกุล :นายปราโมทย์ จันทรัตน์
ตำแหน่ง :กประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :ดูแลจัดระบบยานพาหนะและอาคารสถานที่
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานยานพาหนะและอาคารสถานที่
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้รับผิดชอบ